Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.multilocatio.pl
jest: Multilocatio sp. z o.o. ul. Edmunda Nagórskiego 8, 83-050 Kolbudy, wpisana
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000536858, REGON: 360427461, NIP: 604-016-44-78, adres kontaktowy e-mail: 0000536858 REGON:360427461 NIP:604-016-44-78.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator wykorzystuje wyłącznie dane osobowe na potrzeby korzystania ze strony internetowej www.multilocatio.pl.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.